Consultant Team

Mr. Kapil Dev Regmi

Mr. Kapil Dev Regmi

(Director)
Dr. Shah Md. Ahsan Habib

Dr. Shah Md. Ahsan Habib

(Sr. Consultant)
Prof. (Dr.) Abhijit K. Chattoraj

Prof. (Dr.) Abhijit K. Chattoraj

(Sr. Consultant)
Prof Manoj K Pandey

Prof Manoj K Pandey

(Consultant)